کنترل خشم

کنترل خشم

اینکه گاهی در زندگی عصبانی شویم، کاملا طبیعی و عادی است؛ چرا که در برخی مواقع حتی موارد کوچک هم می توانند ما را تحریک کنند. متاسفانه خشم و عصبانیت احساساتی هستند که به سختی می توان آنها را کنترل کرد اما با به کارگیری چند روش کارآمد می توان تلاشی سودمند...

فرآیند حل مسئله

فرآیند حل مسئله

مراحل فرآیند حل مسئله عبارتند از: 1) تعریف و شناسایی مشکل 2) پیدا کردن راهحل هاي مختلف 3) تصمیمگیري 4) بازنگري 1) تعریف مشکل: اولین مرحله، تبیین دقیق مشکل و حل مسئله است؛ یعنی ابتدا باید مسئله تعریف شود. در این مرحله، فرد ابتدا باید از خود بپرسد که چه ...