زندگی برتر

مهارت های زندگی مهارت هایی هستند که توانایی اجتماعی و روحی فرد را افزایش
می دهند و موجب می شوند تا او بتواند به نحوی بهتر و موثرتر با مشکلات و
دشواری های زندگی مواجه شود. هر قدر مهارت های زندگی فردی بالاتر باشد، او
بهتر می تواند سلامت روان و رفتار خود را حفظ کند و به شیوه ای منطقی و
کارآمد مشکلات پیش آمده را برطرف کند.

مهارت های زندگی قدرت سازگاری
افراد را بالا می برد، شخص می توان مسئولیت های اجتماعی و شخصی زندگی را
بهتر بپذیرد و توانمندی هایش را بروز دهدو از آسیب های ناشی از ناتوانی در
حل مشکلات در امان بماند.

حل مسئله

بسیاری از ما وقتی با مسئله بزرگی مواجه میشویم احساس ناتوانی کرده و به جای حل کردن آن از مسئله فرار میکنیم،اما اگر مهارت حل کردن مسئله را بیاموزیم به راحتی میتوانیم از پس مسائل و مشکلات زندگی بربیاییم.
متخصصان علوم رفتاري معتقدند که می توان با پیچیدگی مسائل- به هر اندازه که باشد- به کمک یک
ساختار طبقهبندي شده، برخورد کرد. ساختار چندمرحلهاي به افراد کمک میکند تا به هنگام مواجهه با مشکل،
مسئله را از قالب کلی خارج ساخته و آن را به اجزایش تقسیم کنند. بدین صورت مسئله از حالت کلی، رعب
آور و غیرقابل حل بودن خارج گشته و به اجزاء قابل فهم و قابل حل، تفکیک میشود.

فرآیند حل مسئله

فرآیند حل مسئله یک نگرش کلی به مسئله و مشکل است. این فرآیند چند مرحلهاي موجب میشود که خود از تمایل به یافتن راه حلهاي ناگهانی و سریع صرف نظر کرده و مراحل ساختار یافته و هدفمند را دنبال کند.این مرحله خودشامل چند گام است.

در اولین گام از این مرحله، فرد باید درباره مشکل خود فکر کند و دریابد که مشکل او چیست؟ و پس از آن باید در مورد مشکل خود به خوبی فکر کند و دریابد که چه عواملی باعث ایجاد آن شدهاند، مشکل از چه زمانی شروع شده و دلیل آن چه بوده. در این مرحله مشکل باید به صورت دقیق مشخص شود. بنابراین براي رسیدن به یک تعریف مناسب از مسئله:

الف) صورت مسئله باید نوشته شود. اگر وقت داشته باشیم بهتر است تعریف مسئله را بنویسیم. در صورتی که تعریف نوشته شود، کمک میکند که واضح و دقیق فکر کنیم و تعهدات خود را قوت بخشیم ؛ راحت تر و مؤثرتر ارتباط برقرار کنیم و سوابقی براي مراجعات بعدي داشته باشیم.

ب) روشن، ساده و دقیق باشد .توجه به این نکته ضروري است که تعریف مس ئله باید تا آنجا که ممکن است دقیق باشد. لغات درهم و برهم و مبهم، خطر رسیدن به نتایج غیرمؤثر و نامنظم را افزایش میدهند

مراحل فرایند حل مسئله