مراحل فرآیند حل مسئله

مراحل فرآیند حل مسئله

مراحل فرآیند حل مسئله عبارتند از: 1) تعریف و شناسایی مشکل 2) پیدا کردن راهحل هاي مختلف 3) تصمیمگیري 4) بازنگري 1) تعریف مشکل: اولین مرحله، تبیین دقیق مشکل و حل مسئله است؛ یعنی ابتدا باید مسئله تعریف شود. در این مرحله، فرد ابتدا باید از خود بپرسد که چه ...